THỰC HIỆN TỐT CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐẢNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Hồ Chí Minh khẳng định: Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức, một tổ chức tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân. Hệ thống tổ chức của Đảng từ trung ương đến cơ sở phải chặt chẽ, có tính kỷ luật cao. Mỗi cấp độ tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng. Trong hệ thống tổ chức Đảng. Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của chi bộ; chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng và quần chúng Nhân dân. Để làm tốt vai trò lãnh đạo, Đảng phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng:

Thứ nhất, làm tốt nguyên tắc " Tập trung dân chủ" Đây là nguyên tắc cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Bởi giữa "tập trung" và"dân chủ" có mối quan hệ khăng khít với nhau, đó là hai vế của một nguyên tắc. Hồ Chí Minh viết về mối quan hệ đó như sau: Tập trung trên nền tảng của dân chủ: dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung. Vì vậy, làm đúng, thực hiện tốt nguyên tắc này, mọi cán bộ, đảng viên sẽ tự giác thực hiện.

Thứ hai, thực hiện tốt "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách",  Hồ Chí Minh giải thích về tập thể lãnh đạo như sau: "Vì sao cần phải có tập thể lãnh đạo? Vì một người dù khôn ngoan, tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề, không thể trông thấy xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. Vì vậy, cần phải có nhiều người, nhiều người thì nhiều kinh nghiệm. Người thì thấy rõ mặt này, người thì trông thấy rõ mặt khác của vấn đề đó. Góp kinh nghiệm và sự xem xét của nhiều người, thì vấn đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt. Mà có thấy rõ khắp mọi mặt, thì vấn đề ấy mới được giải quyết chu đáo, khỏi sai lầm". Thực hiện nguyên tắc này trong công tác xây dựng Đảng phải chú ý khắc phục tệ độc đoán chuyên quyền, đồng thời phải chống lại cả tình trạng dựa dẫm tập thể, không dám quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm.

Thứ ba, Tự phê bình và phê bình, Mục đích của tự phê bình và phê bình là để làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân, làm cho mỗi tổ chức tốt lên, phần xấu bị mất dần đi, tức là nói đến sự vươn tới chân, thiện, mỹ. Mục đích này được quy định bởi tính tất yếu trong quá trình hoạt động của Đảng ta. Bởi vì, Đảng là một thực thể của xã hội. Đảng bao gồm các tầng lớp xã hội. Đội ngũ của Đảng bao gồm những người ưu tú, tuy nhiên trong Đảng cũng không tránh khỏi những khuyết điểm, không phải mọi người đều tốt, mọi việc đều hay, mỗi con người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh cho rằng, thang thuốc tốt nhất là  phải tự phê bình và phê bình.

anh tin bai

Đảng bộ huyện Bảo Thắng nghiêm túc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng

Thứ tư, thực hiện Kỷ luật nghiêm minh, tự giác. Sức mạnh của một tổ chức cộng sản và của mỗi đảng viên bắt nguồn từ ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, tự giác. Tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng đòi hòi tất cả mọi tổ chức đảng, tất cả mọi đảng viên đều phải bình đẳng trước Điều lệ Đảng, trước pháp luật của Nhà nước, trước mọi quyết định của Đảng. Đồng thời Đảng ta là một tổ chức gồm những người tự nguyện phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cho nên tự giác là một yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức Đảng và đảng viên. Tính nghiêm minh, tự giác đòi hỏi đảng viên phải gương mẫu trong cuộc sống, công tác. Uy tín của Đảng bắt nguồn từ sự gương mẫu của mỗi đảng viên trong việc tự giác tuân thủ kỷ luật của Đảng, của Nhà nước, của đoàn thể Nhân dân, thực hiện đúng các Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thứ năm, xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng Sự đoàn kết thống nhất của Đảng phải dựa trên cơ sở lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: cương lĩnh, điều lệ Đảng; đường lối, quan điểm của Đảng; nghị quyết của tổ chức đảng các cấp Đồng thời, muốn đoàn kết thống nhất trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi ở trong Đảng, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác, phải "sống với nhau có tình, có nghĩa", có đoàn kết tốt thì mới tạo ra cơ sở vững chắc để thống nhất ý chí và hành động, làm cho "Đảng ta tuy đông người nhưng khi tiến đánh chỉ như là một người".

   Trong giai đoạn hiện nay khi Đảng ta đang tích cực triển khai, cụ thể hoá các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá để phát triển kinh tế đất nước. Nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập, sâu, rộng hơn vào nền kinh tế thế giới. Để giữ vững và làm tốt vai trò lãnh đạo đất nước và toàn xã hội, Đảng ta phải thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, đồng thời tăng cường công tác xây dựng và chính đốn Đảng, đẩy mạnh phòng chống quan liêu, tham nhũng lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội " dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Trịnh Nam - BTG HU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang