Đảng ủy xã Xuân Giao phát huy hiệu quả công tác tuyên vận
Ngay từ đầu năm 2021 Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Quy định số 60-QĐ/TU ngày 24/11/2020 tại hội truyên vận tháng 01/2021 cho các đồng chí thành viên ban tuyên vận, thành viên tổ tuyên vận. Xây đựng, triển khai kế hoạch công tác tuyên vận, kịp thời kiện toàn 03 đồng chí thành viên ban tuyên vận, 07 đồng chí ở các tổ tuyên vận; duy trì thường xuyên hội nghị tuyên vận hàng tháng, cũng như phân công các đồng chí thành viên ban tuyên vận phụ trách các tổ tuyên vận trong việc hướng dẫn xaay dựng mục tuyên vận, chấm điểm hằng tháng, cách ghi sổ nhật ký theo quy định số 60-QĐ/TU, đồng thời Ban tuyên vận đã chủ động phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng mục tiêu tuyên truyền, vận động thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, như tham mưu tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân; tuyên truyền, vận đọng nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Đặc iệt trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 ban tuyên vận đã chủ động, sáng tạo trong cách tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn, thành lập các tổ, đội đi tuyên truyền tại các thôn, khu xóm dân cư để hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống dịch hay cài đặt ứng dụng Bluezone, cũng như vận động nhân dân tiêm phòng covid-19; vận động nhân dân ứng dựng các tiến bộ vào sản xuất, chăn nuôi để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2530 tấn, giá trị trên 1 đơn vị canh tác đạt 80 triệu đồng; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả các phong trào “ Toàn dân chung tay xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là thực hiện phòng trào thi đua “Đường rộng, sáng điện, nhiều hoa; Nhân dân đồng lòng, nông thôn phát triển” luôn được sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện, tính đến hết tháng 10/2021 đã làm 29km đường điện, trồng mới 14 km đường hoa; làm 11 km đường giao thông nông thôn, huy động hàng nghìn ngày công tham gia dọn vệ sinh môi trường, xây dựng 2 thôn đạt thôn kiểu mẫu thu nhập đạt 56,70 triệu đồng. Có thể khẳng định công tác tuyên vận góp phần nâng cao nhân thức của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra./.
Ngô Văn Hải
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang