HUYỆN BẢO THẮNG CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN VẬN

Xác định công tác tuyên vận có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, ngay từ cuối năm 2021 Bảo Thắng đã ban hành kế hoạch số 88-KH/HU về công tác tuyên vận năm 2022 với những nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương.

Căn cứ kế hoạch của huyện, Ban Tuyên vận cơ sở đã tham mưu cho Đảng ủy xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động công tác tuyên vận năm của đơn vị; chỉ đạo rà soát, kiện toàn ban tuyên vận, tổ tuyên vận, đã có 06 ban tuyên vận kiện toàn ban tuyên vận, tổ tuyên vận thôn bảo đảm theo đúng Quy định số 60-QĐ/TU ngày 24/11/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh lào Cai.

Chỉ đạo Đảng bộ các xã, thị trấn duy trì tổ chức hội nghị tuyên vận hàng tháng để cung cấp thông tin; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, các Đảng bộ đã triển khai chuyên đề một số quy định của pháp luật về chăn nuôi và một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; nội dung Quy chế số 18-QC/TU về công tác dân vận của hệ thống chính trị; đánh giá công tác tuyên vận hàng tháng.

Hội nghị Tuyên vận xã Xuân Quang

Hội nghị tuyên vận thị trấn Tằng Loỏng

Để công tác tuyên vận đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả rõ nét, trong thời gian tới, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện được phân công phụ trách các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác tuyên vận trên địa bàn theo Quy định số 60-QĐ/TU ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai, trong đó vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận năm 2022 đã đặt ra. Đồng thời tích cực thực hiện triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhất là vận động nhân dân tiêm phòng vắc xin covid-19, nhất là cho trẻ từ 5 tới dưới 12 tuổi; Tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội ; tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là triển khai thực hiện tốt 24 mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa XXVIII và 26 mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 theo nghị quyết số 15-NQ/HU; tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; tích cực tham gia các cuộc thi do tỉnh phát động; vận động nhân dân tích cực sản xuất vụ xuân, trong đó lựa chọn cây giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn; Các đơn vị tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tiến hành chỉnh trang vệ sinh môi trường./.

Ngô Hải

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang