Lào Cai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị  khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, ngày 24/01/2011 Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quyết định số 123-QĐ/TU “về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, qua đó chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, thông qua các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Huyện ủy Bát Xát thăm các cháu lớp mẫu giáo phân hiệu thôn Hồng Ngài huyện Bát Xát

Ngay sau khi Quyết định số 123-QĐ/TU về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị được ban hành, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về thực hiện công tác dân vận, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận, nhất là đối với khối chính quyền nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức mình gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, do đó hạn chế được tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo; các chế độ, chính sách liên quan đến người dân đều được thực hiện đảm bảo, kịp thời, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản về công tác dân vận cho các đại biểu Hội đồng nhân dân. Nâng cao chất lượng chương trình hoạt động, nội dung của các kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn được chú trọng, tăng cường công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả các kỳ họp; kịp thời lắng nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri, từng bước giải quyết, tháo gỡ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với tinh thần dân chủ, cởi mở để phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của pháp luật. Thông qua tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận bằng các văn bản quy phạm pháp luật và xem xét cho ý kiến, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, bảo đảm đúng quan điểm dân vận của Đảng trong các hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Tỉnh ủy đã lãnh đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân vận”; triển khai công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, sâu rộng; triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác dân vận. Chú trọng các dự án liên quan nhiều đến ngành, nhiều địa phương để tuyên truyền vận động trước khi triển khai dự án và các chương trình đầu tư của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời trao đổi, tháo gỡ, giải quyết thắc mắc của người dân, không để phát sinh điểm nóng. Đổi mới hoạt động quản lý điều hành theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công  chức, viên chức với phương châm gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân; chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường các hoạt động tập trung về cơ sở, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Quy chế giám sát và phản biện xã hội. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ cho đồng bào; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các tổ chức trong hệ thống chính trị đã phối hợp chặt chẽ thực hiện đồng bộ, thống nhất hiệu quả công tác dân vận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện quy chế dân chủ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận; đồng thời thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, đơn vị, gắn với xây dựng các mô hình “dân vận khéo”, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác vận động quần chúng trên địa bàn toàn tỉnh có sự đổi mới mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, phương thức hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung và phương thức vận động quần chúng không ngừng đổi mớiHệ thống dân vận các cấp thường xuyên được kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu. Cấp ủy đảng, chính quyền đã có những chủ trương, giải pháp đúng đắn, kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành và với lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Nhân dân các dân tộc tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, lãng phí, tăng cường đoàn kết các dân tộc và đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, chống lại các âm mưu lợi dụng dân chủ, dân tộc, tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát triển thành viên, đoàn viên, hội viên tăng cả về số lượng và chất lượng. Nội dung hoạt động cụ thể, tập trung cho cơ sở để chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân; chủ động nắm tình hình tư tưởng và đời sống của các tầng lớp nhân dân; phối hợp cùng chính quyền các cấp thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” được triển khai tới 100% các xã, phường, thị trấn; mô hình “Ban tuyên vận xã, phường, thị trấn và Tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố” được triển khai hiệu quả.

Nguồn: Cổng thông tin điện tư Tỉnh uỷ Lào Cai
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang