TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN VẬN Ở CƠ SỞ

    Công tác tuyên vận đã và đang phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

    Trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn chủ động biên soạn tài liệu, lựa chọn các nội dung tuyên truyền phù hợp với chuyên đề, sự kiện thời sự hằng tháng để biên soạn thành tài liệu gửi về ban tuyên vận để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người dân. Khi tài liệu được gửi về ban tuyên vận, các đơn vị cũng linh hoạt, chủ động lựa chọn các nội dung cần tuyên truyền tại đơn vị, đồng chí trưởng ban phân công nhiệm vụ cho báo cáo viên triển khai tại hội nghị tuyên vận hằng tháng; các đồng chí báo cáo viên được phân công, căn cứ tài liệu của cấp trên gửi để biên soạn thành tài liệu tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, được người dân thu hút, quan tâm, theo dõi.

    Nội dung tài liệu tuyên truyền tập trung vào các chủ đề thời sự, triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình mục tiêu quốc gia, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội... Ngoài biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên vận tại cơ sở, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn biên soạn tài liệu theo điểm báo gửi các cơ quan, ban, ngành trong toàn Đảng bộ Bảo Thắng. Mỗi ngày, Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn 8-10 tin, 1 tuần 5 điểm báo cập nhật tình hình trong nước, trong tỉnh, trong huyện.

anh tin bai

    Đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, MTTQ và các đoàn thể huyện tiếp tục dự hội nghị tuyên vận hằng tháng và nắm tình hình công tác tuyên vận tại đơn vị được phân công phụ trách. Trong 9 tháng đầu năm 2023 đã có 125 lượt lãnh đạo, cán bộ dự, chỉ đạo hội nghị tuyên vận cơ sở. Có thể nói, hoạt động công tác Tuyên vận đã và đang đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng trong việc củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện Bảo Thắng, nhất là đối với cấp cơ sở. Nhận thức của Đảng bộ các xã, thị trấn được nâng lên; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện thống nhất theo định hướng từ tỉnh đến huyện và cơ sở. Thông qua hoạt động Tuyên vận cho thấy công tác tuyên truyền, vận động thực sự trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của cấp ủy các cấp. Tính hết tháng 8/2023 trong 24 mục tiêu chủ yếu của năm, đã có 07 chỉ tiêu đạt ≥100%, 09 chỉ tiêu đạt ≥70%, 03 chỉ tiêu đạt ≥50%, 02 chỉ tiêu ≤50% và 03 chỉ tiêu đánh giá cuối năm. Trong quá trình thực hiện đã có nhiều Ban tuyên vận, Tổ tuyên vận đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu chính trị ở cơ sở, điển hình Ban tuyên vận xã Sơn Hải vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây nông thôn mới nâng cao; hay mô hình trồng lúa nếp cái hoa vàng của Ban Tuyên vận Tằng Lỏng nhân rộng từ 5ha lên 15 ha, thu hoạch khoảng 6 tấn lúa. Tổ tuyên vận thôn Nâm Tang xã Bản Cầm với mô hình Thắp sáng đường quê, mục tiêu phấn đấu làm mới 3 km đường điện. Tổ tuyên vận thôn Phìn Giàng, xã Phong Niên mô hình hoạt động của đội văn nghệ "giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông"; Tổ tuyên vận thôn Đầu Nhuần, Phú Lâm xã Phú Nhuận Vận động Nhân dân hiến trên 10.000 mét vuông đất, trên 100 ngày công lao động …để thi công mở rộng toàn bộ tuyến đường từ 3m lên 6,8m và đổ bê tông mặt đường 3,5m hình thành tuyến giao thông nối liền thôn Phú Lâm với thôn Đầu Nhuần…

    Trong thời gian tới, Huyện ủy Bảo Thắng tiếp tục có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động và bố trí các nguồn lực hỗ trợ cán bộ làm công tác Tuyên vận. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả Quy định số 60 của Tỉnh ủy. Xác định rõ công tác Tuyên vận là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động dân vận của chính quyền các cấp; đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu hàng tháng của các tổ Tuyên vận. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương. Thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc để có chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, để công tác Tuyên vận thực sự là cầu nối, là nơi triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ở cơ sở./.

Ngô Hải - BTG HU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang