Bộ máy tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ

I. Bộ máy tổ chức

 

Họ và Tên

Chức Vụ

Phùng Tiến Phong

Chánh Văn phòng

Nguyễn Tiến Sỹ

Phó chánh văn phòng

Lê Thị Thanh Tâm

Phó chánh văn phòng
Phó chánh văn phòng
  II. Vị trí, chức năng.

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan tham mưu tổng hợp cho UBND huyện; tham mưu, phục vụ Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện;

2. Hoạt động của Văn phòng UBND huyện đặt dưới sự chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của UBND huyện; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng cấp trên.

 III. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tổ chức các hoạt động của Uỷ ban nhân dân, Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính Nhà nước;

Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức điều hành, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn. Đảm bảo các điều kiện vật chất kỹ thuật cho hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện.

Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức điều hành, phối hợp hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới, công tác quản trị mạng.

2. Tham mưu giúp  Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành về mọi mặt hoạt động như: Kinh tế, Xã hội, An ninh, Quốc phòng…..Tổ chức và phục vụ tốt các hội nghị, cuộc họp do Uỷ ban nhân dân huyện triệu tập và chủ trì.

3. Thu thập, xử lý thông tin, cung cấp thông tin, nắm chắc tình hình mọi mặt hoạt động trên địa bàn huyện để tham mưu đề xuất trong hoạt động của  Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp cho cán bộ văn phòng thống kê  UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho UBND huyện xây dựng chương trình công tác cho hàng tuần, tháng, quý, năm. Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân huyện đã đề ra, phối kết hợp với các phòng ban chuyên môn để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, chính xác theo quy định của Nhà nước.

5. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện trong quá trình soạn thảo văn bản. Tham gia thẩm định về thể thức, nội dung đối với các loại văn bản do các cơ quan chức năng tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện ban hành (trừ dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật).

6. Chủ trì soạn thảo các văn bản theo sự phân công của  Uỷ ban nhân dân huyện và trực tiếp in ấn, phát hành văn bản đó.

7. Tham mưu cho Thường trực UBND huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nội dung các thông báo kết luận và công văn chỉ đạo của Thường trực UBND huyện theo quy định.

8. Có trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định. Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc, đi lại và các tài sản khác được Thường trực Uỷ ban nhân dân giao. Dự trù kinh phí, quản lý tiền mặt và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chi tiêu, phục vụ cho các mặt hoạt động của Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện.

9. Quản lý công văn, giấy tờ và hồ sơ lưu trữ của Uỷ ban nhân dân huyện. Tiếp nhận và sao lục các loại văn bản hướng dẫn của các cấp gửi tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

10. Trực tiếp theo dõi, quản lý Tổ tiếp công dân của UBND huyện, quản lý và duy trì hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. Tổ chức quản lý hoạt động của bộ phận nhà khách.

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất với Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện và ngành dọc cấp trên.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện giao.

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang