Xã Thái Niên

1. Về đặc điểm tự nhiên:

Thái Niên là một xã thuộc khu vực III của huyện Bảo Thắng, có tổng diện tích tự nhiên là 9.555,31ha trong đó: Đất nông nghiệp chiếm 4.925 ha, đất lâm nghiệp 1.161,07 ha, đất phi nông nghiệp 630.82 ha, đất ở 47.18 ha còn lại là các loại đất  khác.

Tổng dân số: 2276 hộ, 8898 khẩu, gồm 17 dân tộc anh em cùng chung sống/ 21 thôn bản trong đó: Dân tộc Kinh chiếm 57.2%, Dao chiếm 8.7 %, Mông chiếm 18.2 %, Nùng chiếm 3.7 %, Dáy chiếm 9,5% còn lại là các dân tộc khác như: Tày, La Chí, Phù Lá, Mường, Khơ Me, Xa Phó, Thái, Cao Lan, Sán Dìu, Hà Nhì, Pa Dí..

2. Về kinh tế, xã hội: Trên địa bàn xã Thái Niên có tổng số: 03 công ty, doanh nghiệp, 01 hợp tác xã, 02 mỏ  khoáng sản nhưng thu nhập chủ yếu của người dân vẫn từ nông nghiệp và lâm nghiệp.

3. Về văn hóa xã hội: Trên địa bàn xã có 08 trường học các cấp, 02 trạm y tế, 21 nhà văn hóa, 22 điểm truyền thanh.

Ngoài các điều kiện phát triển kinh tế, xã hội thì trên địa bàn xã Thái Niên hằng năm còn tổ chức các lễ hội như: Xuống đồng, Gầu Tào, Cúng rừng được tổ chức vào đầu năm mới tại các thôn.


Chung nhan Tin Nhiem Mang