TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với tổ chức đảng. Đây là một trong những biện pháp để chống quan liêu tham nhũng với các nội dung gồm: Kiểm tra các cấp ủy địa phương có chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hay không. Kiểm tra đảng viên và kiểm tra việc chấp hành chỉ thị Nghị quyết, hướng dẫn, quy định của cấp trên, thực hiện các nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng. đó không phải là việc làm trong một vài tháng, hay một năm, mà là việc làm trong nhiều năm, nên cần phải tiến hành kiểm tra, thực hiện trên thực tế từng “công việc” một. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của Nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”. Người nhấn mạnh: “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết,… kiểm tra khéo, về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”. Những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã khái quát một số vấn đề cơ bản sau

          Một là: Khẳng định vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát là phương thức hoạt động quan trọng của Đảng. 

          Hai là: Làm cho cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

          Ba là: Làm cho tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ, mà nghị quyết lãnh đạo của đảng đề ra.

          Bốn là: Nhằm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh, lập trường, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, cảnh tỉnh, cảnh báo, ngăn ngừa cán bộ, đảng viên khác.

anh tin bai

          Trong bối cảnh hiện nay, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với cán bộ, đảng viên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhất là trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Trong thời gian tới các chi đảng bộ trong huyện cần thực hiện tốt một nội dung sau:        

          Một là: Thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đây là giải pháp quan trọng có ý nghĩa hàng đầu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các quan điểm, tư tưởng của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Người đứng đầu cấp ủy phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đến từng cán bộ, đảng viên nhất là quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, quy định 69 về kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng...; thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo kế hoạch đã đề ra, coi trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm…

          Hai là: Nâng cao năng lực và phẩm chất của cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp. Ủy ban kiểm tra các cấp là cơ quan tham mưu, giúp việc, tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng của mỗi cấp uỷ. Trong quá trình hoạt động, cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp phải nắm chắc nguyên tắc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xác định rõ nội dung kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có “bàn tay sạch”, có tâm trong sáng, làm việc “đúng vai, thuộc bài”, có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các bộ phận, lực lượng có liên quan; tuyệt đối tránh xa sự cám dỗ của lợi ích vật chất; không được lồng ghép mục đích, động cơ cá nhân vào quá trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng; có phẩm chất đạo đức vì sự tiến bộ, trưởng thành của đồng chí, đồng đội; không ngừng học hỏi nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Mỗi cán bộ của ủy ban kiểm tra các cấp phải thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ được danh dự, uy tín của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

          Ba là: Đề cao tính chặt chẽ, khoa học, dân chủ trong quy trình ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, xây dựng đề cương báo cáo phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải am hiểu sâu sắc, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kế hoạch, đề cương hướng dẫn đơn vị được kiểm tra xây dựng báo cáo phải chặt chẽ, khoa học, sát đúng với tình hình thực tế của cơ sở và mục đích kiểm tra, đảm bảo dễ thực hiện. Kết luận kiểm tra phải được thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến của tập thể cán bộ, đảng viên được kiểm tra trước khi ban hành. Tăng cường phối kết hợp với các ban tham mưu giúp việc cấp uỷ trong hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn theo hướng bảo vệ cán bộ, đảng viên, bảo vệ người đứng đầu dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển mỗi cấp uỷ địa phương.

          Bốn là: Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng với công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát, thanh tra, kiểm toán nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật”. Sau khi ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành các bước xử lý về mặt Đảng đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của sự việc, tiếp tục phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật, như Viện kiểm sát, Tòa án để điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng quy chế phối hợp làm việc nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan có liên quan.

          Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác kiểm tra giám sát, góp phần quan trọng xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo cầm quyền của đảng.

Nguyễn Quang Uý - Phó Bí thư thường trực Huyện Uỷ
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang