Nghị Quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện Bảo Thắng khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 Với chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo. Xây dựng Bảo Thắng là huyện trọng điểm của tỉnh”, Đại hội đã đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

Với chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo. Xây dựng Bảo Thắng là huyện trọng điểm của tỉnh”, Đại hội đã đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Trên cơ sở đó và từ việc nhận định, đánh giá những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, Đại hội xác định quan điểm chỉ đạo giai đoạn 2015 - 2020 là: Xây dựng Đảng là then chốt; phát triển nông nghiệp và nông thôn là trọng tâm; thương mại - dịch vụ là đột phá; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là quan trọng; phát triển văn hóa, xây dựng con người là nền tảng; phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, ổn định và cải thiện đời sống Nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.
Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát: Đến năm 2020, xây dựng Bảo Thắng là huyện trọng điểm của tỉnh, với nền kinh tế phát triển toàn diện, bền vững. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng công tác đào tạo nghề; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước cấp huyện và cấp xã, thị trấn. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, sức chiến đấu của các TCCS Đảng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

* Đại hội đề ra 24 mục tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2015 - 2020

1. Tăng trưởng giá trị gia tăng (VA) khu vực nông, lâm thủy sản đạt 6,1%/năm; tăng trưởng VA khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 21%/năm; khu vực dịch vụ đạt 14, 5 %/năm.

2. Thu nhập bình quân đầu người 78 triệu đồng/ người/ năm (trừ công nghiệp Trung ương còn 32 triệu đồng/ người/ năm).

3. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm và thuỷ sản 22,9 %; Công nghiệp - Xây dựng 35,9 %; Dịch vụ 41,2 % (Không tính công nghiệp Trung ương trên địa bàn). Nếu tính cả công nghiệp TW: Nông, lâm và thủy sản 6,32 %, Công nghiệp- xây dựng 79,47 %, Dịch vụ 14,21 %.

4. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 35.000 tấn.

5. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 80 triệu đồng/ năm.

6. Diện tích chè: 1.100 ha, sản lượng chè búp tươi 6.300 tấn. 

7. Sản lượng gia súc, gia cầm, thủy sản: thịt hơi 13.290 tấn; cá thịt 2.140 tấn/năm.

8. Đến năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng đạt: 54 %; Đồng thời đẩy mạnh phát triển trồng rừng kinh tế.

9. Thu ngân sách nhà nước hằng năm đạt 117 tỷ đồng và bình quân hàng năm tăng 20% (Không tính thu nộp thuế của các Doanh nghiệp TW, Doanh nghiệp đầu tư vốn nước ngoài trên địa bàn và các thu vãng lai khác).

10. Duy trì bền vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi ở 15/15 xã thị trấn, duy trì vững chắc 38 trường đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2020 toàn huyện có 70% số trường đạt chuẩn quốc gia.

11. Xây dựng thị trấn Phố Lu thành đô thị loại IV vào năm 2020.

12. Duy trì và nâng cao chất lượng của 100 % hộ gia đình sử dụng điện (95 % điện lưới Quốc gia, 5% điện khác).

13. Đến năm 2020, đảm bảo 98% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch; trên 95% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh.

14. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đến năm 2020 chỉ còn 3%; Hộ cận nghèo còn dưới 5 % (theo tiêu chí hiện tại).

15. Phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

16. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,2%o/năm

17. Duy trì bền vững 15/15 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế;  Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 13,5% .

18. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt từ 68,3% trở lên, trong đó lao động qua đào tạo ngắn hạn 46,7%. Hàng năm tạo việc làm mới cho 1.800 lao động.

19. Hằng năm có trên 80% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa và có 75% thôn, tổ dân phố, 98% cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá. 

20. 100% số hộ nghe và xem được đài TNVN và đài THVN.

21. Tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM từ 50% trở lên, không có TCCS Đảng yếu, kém. Giữ vững Đảng bộ huyện đạt TSVM.

22. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 1.000 đảng viên mới trở lên

23. Tỷ lệ chính quyền đạt TSVM: 70% trở lên, không có chính quyền cơ sở yếu, kém.

 24. MTTQ và các đoàn thể cấp huyện: 100% đạt TSVM trở lên và cấp cơ sở: 100%  đạt từ khá trở lên trong đó có 80% đạt TSVM.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu (6 nhiệm vụ, giải pháp)

1. Phát triển kinh tế

 Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo tiêu chuẩn VIETGAP (năng suất cao, sản lượng tốt, chất lượng đảm bảo cho sức khỏe con người). Khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đảm bảo môi sinh, môi trường, quan tâm đến các công tác chế biến lương thực, thực phẩm. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, gắn với quy hoạch sử dụng đất và giao thông, ưu tiên mặt bằng và hạ tầng tốt cho các ngành dịch vụ mũi nhọn, chất lượng cao như: chuyển giao công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế..., gắn với phát triển các dịch vụ tài chính, viễn thông; phát triển dịch vụ phổ thông, buôn bán nhỏ lẻ tại các khu vực dân cư. Coi trọng việc nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu ngân sách. Thu hút vốn đầu tư xã hội, nguồn lực trong nhân dân tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính công theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

2. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

Phát triển hạ tầng giao thông và quản lý đô thị được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển chung của huyện theo hướng văn minh, hiện đại, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư và nâng giá trị, hiệu quả sử dụng đất của huyện. Phấn đấu đến năm 2020 thị trấn Phố Lu trở thành đô thị loại IV.

3. Nâng cao hiệu quả và chất lượng quy hoạch, công tác quản lý và phát triển đô thị, tài nguyên - môi trường

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch bảo đảm đồng bộ, phục vụ cho sự phát triển của huyện theo hướng phát triển đô thị bền vững. Tổ chức tốt việc công khai các quy hoạch, tăng cường công tác giám sát bảo đảm thực hiện nghiêm việc xây dựng và phát triển theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, quản lý sử dụng hè, đường. Gắn quản lý xây dựng, trật tự đô thị với quản lý môi trường và quản lý dân cư. Quan tâm quản lý kiến trúc đô thị, nhất là khu vực trung tâm, Quy hoạch tổng thể dự án trồng cây xanh đô thị, chủ động thực hiện việc đặt tên đường phố, số nhà tại các khu dân cư; xây dựng các tuyến phố văn minh.

Quản lý sử dụng nguồn tài nguyên, nhất là đất đai trên cơ sở rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất của huyện và các xã, thị trấn một cách hợp lý. Kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên; đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân. Thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm đời sống cho người dân sau di dời và giải phóng nhanh mặt bằng đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng các công trình trọng điểm của trung ương, tỉnh và của huyện.

4. Tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân

Rà soát, sắp xếp, xây dựng hệ thống quy mô trường lớp từng bước đảm bảo chuẩn hóa; chú trọng phát triển giáo dục dân tộc, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng sau trung học cơ sở gắn với đào tạo nguồn nhân lực ở địa phương; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.  

Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng với phát triển văn hoá. Triển khai sâu rộng phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá''. Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Duy trì trạm y tế các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia. 

Thực hiện tốt chính sách xã hội, tạo việc làm, giảm hộ nghèo, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội.

5. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính, làm tốt công tác đối ngoại để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; đấu tranh có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch để đảm bảo nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội huyện.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại - tố cáo của Nhân dân.

Quán triệt và vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của TW, của tỉnh về đối ngoại nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa đối ngoại của cấp ủy, ngoại giao của chính quyền và ngoại giao Nhân dân.

6. Đổi mới và tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện

Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động sát đúng với tình hình của địa phương. Đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền. Đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; ngăn chặn sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm kiện toàn đội ngũ, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các quy chế, quy định về phân cấp, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo quy hoạch. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu chấp hành tốt chính sách của Đảng và Nhà nước.

 Củng cố bộ máy chính quyền gắn với kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của cấp uỷ, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng các chương trình kế hoạch, đề án có trọng tâm, trọng điểm; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện tới cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước theo TCVN ISO 9001:2008.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Thắng lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong huyện hãy phát huy truyền thống đoàn kết, cùng nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần đưa Bảo Thắng phát triển, trở thành huyện trọng điểm của tỉnh vào năm 2020.

Ban Tuyên giáo huyện ủy
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang